วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สถิติการอ่านหนังสือของคนไทย


การพูด การอ่าน การเขียน ฟัง กริยาเหล่านี้มนุษย์ทุกคนต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันแต่ปัจจุบันคนไทยมักไม่ค่ออยสนใจกับการอ่านหนังสือ

          สาเหตุของคนไทยที่ไม่อ่านหนังสือพบว่าคนไทยในทุกวัย ชอบฟังวิทยุ/ดูทีวี มากกว่าการอ่าน การชอบฟังวิทยุ/ดูทีวีเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้วัยเด็กไม่อ่านหนังสือ รองลงมาคือไม่ชอบอ่านหรือไม่สนใจอ่าน และอ่านหนังสือไม่ออก  จึงมีการสนับสนุนให้มีการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น

        จากการสำรวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชากรหลังจากได้มีการส่งเสริมการอ่าน พบว่าประชากรมีแนวโน้มอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น คือจากร้อยละ 61.2 ในปี 2546 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 69.1 ในปี 2548 วัยเด็กมีการอ่านหนังสือมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.7 รองลงมาคือวัยรุ่น(ร้อยละ 83.1)วัยทำงาน(ร้อยละ 65.0)และผู้สูงอายุ (ร้อยละ 37.4)การไม่อ่านหนังสือของประชากรมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 38.8 ในปี 2546เหลือร้อยละ 30.9 ในปี 2548 

ขอขอบคุณ  :  mootie